Meny

Betänkanden om upphandlingsdirektiven

Publicerad 2014-08-26 15:29

Johan Svedberg Visma CommerceUnder sommaren publicerades en promemoria från Socialdepartementet (Ds 2014:25) och ett delbetänkande från Genomförandeutredningen (SOU 2014:51). I promemorian ges förslag på nya lagar som ska genomföra direktiven för klassiska sektorn och försörjningssektorerna.

De delar av upphandlingsdirektiven som bedöms som nya har överlämnats till Genomförandeutredningen. Även promemorian innehåller dock en del nya förslag:

 • Förutsättningarna för att tillämpa det förhandlande förfarandet med föregående annonsering utökas. Bestämmelserna innebär att förfarandet får användas i flertalet fall utom när det rör sig om upphandling av mer standardiserade varor, tjänster eller byggentreprenader. 
 •  Konkurrenspräglad dialog införs i LUF och användningsområdet för detta förfarande utvidgas i LOU.
 • Ramavtal i LOU – här görs klargöranden av rättsläget. När det gäller ramavtal i LUF införs en bestämmelse om att ett ramavtal ska få löpa under längre tid än åtta år endast om det finns särskilda skäl.
 • Regleringen av inköpscentraler ändras i syfte att ta tillvara den flexibilitet som direktiven medger. Inköpscentralerna får möjlighet att bedriva s.k. grossistverksamhet. Inköpscentralerna får också möjlighet att antingen agera som ombud eller som självständig mellanhand när de bedriver sin centraliserade inköpsverksamhet. Vidare införs en uttrycklig reglering av anvarsfrågor vad gäller inköpscentralernas verksamhet. Genom att anlita en inköpscentral ska upphandlande myndigheter och enheter kunna frånhända sig ansvaret för att en upphandling genomförs i enlighet med upp-handlingslagstiftningen. Det är inköpscentralen som i dessa fall ansvarar för att bestämmelserna i upphandlingslagstiftningen följs och som blir motpart vid en eventuell domstolsprövning då en leverantör ansökt om överprövning eller väckt talan om skadestånd.
 • I båda lagarna införs bestämmelser om dynamiska inköpssystem. 
 • När det som upphandlas ska användas av fysiska personer, ska de tekniska specifikationerna som huvudregel bestämmas med hänsyn till kriterier avseende tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning, eller utformning med tanke på samtliga användares behov
 • En upphandlande myndighet eller enhet ska under vissa förutsättningar i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet få kräva ett särskilt märke som bevis för att varorna, tjänsterna eller byggentreprenaderna motsvarar de egenskaper som krävs.
 • Det föreslås en bestämmelse i den nya lagen om offentlig upphandling om att upphandlande myndigheter som inte är centrala upphandlande myndigheter (i huvudsak kommunala myndigheter) ska kunna använda sig av en förhandsannons som anbudsinfordran vid selektivt förfarande och förhandlat förfarande med föregående annonsering.
 • Tidsfristerna för att komma in med anbudsansökningar och anbud förkortas. Tidsfristen för att komma in med anbud vid öppet förfarande i den klassiska sektorn ska enligt huvudregeln vara minst 35 dagar mot 52 dagar enligt nu gällande regler. Fortfarande gäller emellertid att tidsfristen för att komma in med anbudsansökningar eller anbud ska bestämmas utifrån komplexiteten i upphandlingen och hur lång tid som leverantörerna behöver för att utarbeta anbuden.

De förslag som återfinns i Genomförandeutredningens betänkande är de som bedöms som nya i förhållande till de tidigare upphandlingsdirektiven och innebär bl.a. följande:

 • Uppdelningen i A- och B-tjänster tas bort. S.k. sociala tjänster ska fortsättningsvis hanteras i enlighet med reglerna för upphandlingar som understiger tröskelvärdena
 • Regler om s.k. reserverade kontrakt införs. Dessa regler innebär att det läggs fast vissa förutsättningar för särskilda hänsyn till anbud som lämnas av leverantörer vars arbetskraft till viss del består av funktionshindrade eller annars "missgynnade" personer.
 • Nya regler om elektronisk kommunikation under hela upphandlingsförfarandet. Utredningen föreslår att dessa regler införs i enlighet med direktiven och att den möjlighet att föreskriva en viss övergångstid som direktiven ger inte ska utnyttjas. 
 • Tydligare regler för i vilka fall en upphandlande myndighet får och ibland ska dela upp ett kontrakt i olika mindre delar. 
 • Tydligare och i vissa delar skärpta regler för val av leverantör och för val av anbud. De nya reglerna innefattar skärpt kontroll av att leverantörer till den offentliga sektorn iakttar tillämpliga miljö-, social- och arbetsrättsliga skyldigheter som fastställs i unionsrätten, nationell rätt, kollektivavtal eller i vissa i direktiven angivna internationella bestämmelser.
 • Skärpt skyldighet för upphandlande myndigheter att undersöka vad som myndigheten uppfattar som onormalt låga anbud och också en skyldighet att förkasta sådana om de inte kan förklaras av anbudsgivaren på ett tillfredsställande sätt
 • Vad gäller möjligheten att hävda rättigheter ur kollektivavtal menar utredningen att det är möjligt att ställa sådana krav om arbetsmiljö m.m. som återfinns i vad som utgör ett kollektivavtal om dessa krav har en koppling till föremålet för upphandlingen och överensstämmer med unionsrätten. Däremot är det utredningen uppfattning att det även framöver kommer att vara oförenligt med unionsrätten att en offentlig upphandlare ställer som krav att en leverantör ska vara ansluten till ett kollektivavtal
 • Tydligare regler om när förändringar i ingångna avtal som upphandlats kan göras utan att för den skull en ny upphandling måste göras. Likaså förtydligas reglerna om möjligheterna för en upphandlande myndighet att avsluta ett ingånget avtal.
 • Introduktion av det nya förfarandet innovationspartnerskap som syftar till att förbättra möjligheterna för de offentliga upphandlarna att ingå långsiktiga sådana partnerskap för utveckling och efterföljande köp av nya innovativa varor, tjänster eller byggentreprenader som inte finns på marknaden när partnerskapet inleds, utan att detta köp behöver föregås av ett särskilt upphandlingsförfarande.

Nu ska promemorian och betänkandet ut på remiss. Genomförandeutredningen kommer nu att utreda hur det nya direktivet om koncessioner ska införlivas i svensk rätt.

Enligt socialminister Stefan Attefall ska de nya upphandlingsdirektiven träda ikraft 2016.

Vill du veta mer går det bra att kontakta chefsjurist Johan Svedberg på johan.svedberg@visma.com

Senast ändrad 2014-08-26 10:34